Skip links

FSC COC

Forest Stewardship Council

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA FSC COC STANDARDA

Implementaciju FSC COC standard čine uspostavljeni i kontrolisani zahtevi za odgovornu šumarsku praksu. To podrazumeva poštovanje deset osnovnih principa standarda FSC COC:

 1. Usklađenost sa svim važećim zakonima i propisima koji se odnose na šumarstvo, uključujući ekološke i socijalne propise.
 2. Poštovanje prava autohtonih naroda, što uključuje konsultovanje i uključenie u odluke koje utiču na njihovu zemlju i zajednice.
 3. Zaštita šuma visoke konzervatorske vrednosti,  uključujući i šume koje su dom ugroženih vrsta ili koje imaju značajan kulturni ili društveni značaj.
 4. Održavanje šumskog ekosistema i upravljanje šumama na način koji održava prirodni ekosistem i minimizira negativne uticaje na životnu sredinu.
 5. Odgovorno upravljanje hemijskim inputima i upotreba hemikalije na odgovoran način, minimizirajući njihovu upotrebu i štiteći životnu sredinu od negativnih uticaja.
 6. Kompanije moraju da obezbede da se posečeno drvo koristi na odgovoran način, minimizirajući otpad i promovišući održive prakse.
 7. Odgovorno upravljanje nedrvnim šumskim proizvodima zahteva da kompanije moraju da obezbede da se nedrvni šumski proizvodi, kao što su orasi i bobice, beru na održiv način.
 8. Odgovorno upravljanje požarom na način koji minimizira negativne uticaje na životnu sredinu i lokalne zajednice.
 9. Odgovorno upravljanje plantažama na način koji održava zdravlje i produktivnost zemljišta i minimizira negativne uticaje na životnu sredinu.
 10. Kompanije moraju da imaju sisteme za praćenje i procenu uticaja svojih šumarskih praksi i da izvrše neophodne promene kako bi osigurale da ispunjavaju zahteve FSC COC standarda.

FSC COC standard zahteva da kompanije koje traže sertifikaciju budu u skladu sa svim važećim zakonima i propisima koji se odnose na šumarstvo. U slučaju Srbije, to bi uključivalo poštovanje nacionalnih zakona i propisa koji regulišu praksu u šumarstvu u zemlji. Važno je napomenuti da je FSC COC standard dizajniran da bude dopuna, a ne zamena za nacionalne zakone i propise koji se odnose na šumarstvo.

Evo nekoliko zakona i propisa koji se odnose na šumarstvo i koji imaju vezu sa FSC COC standardom :

 • Zakoni i propisi o životnoj sredini

Ovim zakonom utvrđuju se opšta načela i odgovornosti u vezi sa zaštitom životne sredine u Srbiji. Kompanije koje traže FSC sertifikat moraju poštovati sve važeće zakone i propise o životnoj sredini koji se odnose na šumarstvo. To može uključivati zakone koji se odnose na kvalitet vazduha i vode, upravljanje otpadom i zaštitu divljih životinja i biodiverziteta.

 • Propisi o šumarstvu

Mogu postojati i posebni propisi koji se odnose na praksu u šumarstvu, kao što su propisi koji regulišu upravljanje šumama i seču drveta. Važno je napomenuti da će specifični zakoni i propisi koji se primenjuju na kompaniju koja traži FSC sertifikat zavisiti od zemlje u kojoj kompanija posluje. Kompanije moraju osigurati da su u skladu sa svim relevantnim zakonima i propisima pored ispunjavanja zahtjeva FSC COC standarda.

 • Društveni zakoni i propisi

Kompanije se takođe moraju pridržavati zakona i propisa koji se odnose na prava radnika i lokalnih zajednica. Ovo može uključivati zakone koji se odnose na radnička prava, prava na posedovanje zemlje i/ili prava autohtonih naroda.

Sertifikacija standarda FSC COC Standardaje proces koji uključuje nezavisnu procenu koju vrši nezavisna treća strana, sertifikaciono telo koje je akreditovano od strane Forest Stewardship Council.

Sertifikacija FSC  uključuje reviziju šumarske prakse kompanije na licu mesta, kao i pregled dokumentacije kompanije i politika koje se odnose na odgovorno šumarstvo. Ako sertifikaciono telo utvrdi da kompanija ispunjava zahteve FSC COC standarda, izdaće kompaniji FSC sertifikat – FSC broj.

Proces FSC sertifikacije prema standardu FSC lanca nadzora (COC) obično uključuje sledeće korake:

 • Prethodno ocenjivanje: Prvi korak u procesu FSC sertifikacije je sprovođenje prethodne procene. Ovo uključuje pregled šumarske prakse i dokumentacije kompanije kako bi se utvrdilo da li ispunjava osnovne zahteve za FSC sertifikaciju.
 • Prijava: Ako kompanija ispunjava osnovne uslove za FSC sertifikaciju, može podneti zahtev za sertifikaciju FSC akreditovanom sertifikacionom telu. Aplikacija treba da sadrži detaljne informacije o šumarskoj praksi i politici kompanije, kao i detaljan opis proizvoda koje namerava da označi FSC oznakom.
 • Revizija na licu mesta: Sledeći korak u procesu je revizija šumarske prakse kompanije na licu mesta. Ovo uključuje pregled politika i procedura kompanije, kao i fizičku inspekciju njenog poslovanja. Reviziju sprovodi FSC akreditovano sertifikaciono telo.
 • Pregled izveštaja revizije: Nakon što je provera na licu mesta završena, sertifikaciono telo će pripremiti izveštaj sa detaljima o svojim nalazima. Ovaj izveštaj će pregledati FSC kako bi utvrdio da li kompanija ispunjava zahteve FSC COC standarda.
 • Odluka: Na osnovu rezultata revizorskog izveštaja, FSC će doneti odluku da li će kompaniji dodeliti FSC sertifikat. Ako kompanija dobije sertifikat, dobiće FSC sertifikat i moći će da koristi FSC oznaku na svojim proizvodima.

Važno je napomenuti da proces FSC sertifikacije može biti složen i može uključivati dodatne korake u zavisnosti od specifičnih okolnosti kompanije koja traži sertifikaciju. Kompanije koje traže FSC sertifikat treba da blisko sarađuju sa svojom konsultanskom kućom i akreditovanim sertifikacionim telom kako bi osigurale da ispunjavaju sve neophodne FSC zahteve .

FSC sertifikat važi za period od tri do pet godina, nakon čega kompanija mora da prođe procenu ponovne sertifikacije da bi zadržala svoj status sertifikacije.

Brza i praktična implementacija FSC COC ostvarićete pomoću generičke dokumentacije.

DOBRODOŠLI U SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard?

Kratka analiza procesa je praktičan korak koji će omogućiti da za samo nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo korake za brzu implementaciju standarda. Naš cilj je zadovoljan klijent i najpovoljnija cena sertifikacije standarda na tržištu ADRIA .

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koja je razvijena za brzu i praktičnu implementaciju standarda.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Sertifikat

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu. ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće.

SERTIFIKAT FSC COC

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.