Skip links

HACCP

Analizu Opasnosti i Kritičnih Kontrolnih Tačaka

HACCP STANDARD

HACCP standard je međunarodno priznat metod za identifikaciju i upravljanje rizikom koji se odnosi na bezbednost hrane, i kada je centralni deo aktivnog programa bezbednosti hrane, može da pruži vašim klijentima, javnosti i nadležnim organima uverenje da je program bezbednosti hrane dobro uspostavljen. HACCP je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda.

Implementacija i sertifikacija prema zahtevima HACCP Standarda u Srbiji je obavezujuća za sva u učesnike u prehrambenoj industriji – lancu bez obzira na veličinu i vrstu prehrambenih proizvoda. Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se lako prilagodila vašim procesima i omogućila brza i jednostavna implementacija HACCP standarda za mala i srednja preduzeća.

U mogućnosti smo da kratkom roku odgovorimo na zahteve tržišta i verujemo da su cene naših usluga najpovoljnije na tržištu, a naše usluge prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodni sertifikati.

HACCP  (Hazard Analysis Critical Control Points) standard obuhvata sledeća polja:

  • Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnice
  • Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice
  • Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost proizvoda
  • Control – Kontrola kritične tačke procesa
  • Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnice

CENOVNIK USLUGA ZA UVOĐENJE I SERTIFIKACIJU STANDARDA

certification price

U MOGUĆNOSTI SMO DA ODGOVORIMO NA ZAHTEVE TRŽIŠTA I VERUJEMO DA SU NAŠE CENE IMPLEMENTACIJE I SERTIFIKACIJE  STANDARDA NAJPOVOLJNIJE NA TRŽIŠTU

HACCP U SRBIJI

HACCP je obavezujući na tržištu Srbije od 1. januara 2009. godine, a preduzeća koja ne budu posedovala urednu dokumentaciju ili dokaz o poslovanju u skladu sa ovim sistemom neće moći da izvoze i/ili prodaju svoje proizvode u Republici Srbiji. Zakonska osnova za primenu sistema  HACCP objavljena je u službenom glasniku RS 41/2009.

Pored prehrambene industrije, fabrike koje proizvode, prerađuju, čuvaju, pakuju, transportuju ili prodaju hranu u program obavezne implementacije HACCP sistema uključeni su i hoteli i restorani gotove hrane, kao i proizvođači hrane za stoku i kućne ljubimce.

Grane prehrambene industrije u Republici Srbiji koje po zakonu RS. moraju imati implementiran HACCP sistem su:

 • Proizvodnja, prerada i pakovanje
 • Skladištenje, transport i distribucija
 • Priprema i distribucija hrane za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela, restorana
 • Trgovina, maloprodaja i ugostiteljstvo
 • Organska prehrambena industrija

HACCP SERTIFIKAT

Vaša ulaznica za globalno tržište je HACCP sertifikat, rešenja koja smo razvili pružaju praktičnu implementaciju uz generčka dokumenta omogućiće vam da za kratko vreme sertifikujete svoju organizaciju. HACCP sertifikat pokazuje da je sertifikovana kompanija uspostavila procese koji su zakonom obavezujući za obezbeđivanje bezbednosti hrane i/ili proizvoda i da je primenila sve neophodne mere.

Sertifikat HACCP dostupan je za proizvođače hrane, brokere, logističke provajdere, proizvođače proizvoda, skladištare kao i one veletrgovce koji dorađuju ili rukuju prehrambenim proizvodima. Kada se uspešno uskladite sa zahtevima standarda, prolazite proveru od strane Sertifikacione kuće kako bi dobili HACCP sertifikat za relevantnu grupu i obim proizvodnje.

Prosledite Swisocert grupi vaš upit za HACCP Standard da biste već danas započeli proces implementacije i sertifikacije po najpovoljnijim uslovima na tržištu.

VODIČ ZA PRIMENU HACCP U PROIZVODNJI HRANE – HACCP STANDARD PDF

WELCOME TO SWISOCERT

NAŠI STRUČNJACI U VAŠOJ REGIJI

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše zahteve, procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard ?

Ovaj praktičan korak omogućiće nam da za nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo najbitnije korake za brzu implementaciju standarda i obezbedimo vam najpovoljnije uslove.

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koju je razvila SwisoCert grupa.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Certificate

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu.  ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće u sklopu IAF-a.

Ko sve mora da uvede HACCP

Sve proizvodnje i prerade (pekare, mesare, mlekare, klanice, proizvodnje kolača i torti, proizvodnje marmelade, proizvodnje sokova, alkoholnoh i bezalkoholnih pića, prerade voća, povrća, proizvodnje konditorskih proizvoda, bombona i dr.),
Sve proizvodnje i prerade vode za piće kao i vode koja se upotrebljava , odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane,
Sve organizacije koje se bave pakovanjem i prepakivanjem prehrambenih proizvoda,
Sve organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda,
Organizacije koje se bave pripremom i distribucijom hrane – za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija,
Objekti javne i kolektivne ishrane ( javne kuhinje, kantine, bolnice, vrtići, škole i sl. ),
Trgovine – prodavnice, supermarketi, megamarketi, svi veleprodajni objekti,
Maloprodajni objekti,
Ugostiteljski objekti, ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane i dr.

HACCP – Smernice za proizvođače

U republici Srbiji se, na osnovu Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica (“Sl. glasnik RS”, br. 92/2011) i predmeta opšte upotrebe, kontiuirano obavlja kontrola i prati stanje zdravstvene ispravnosti namirnica. Više detalja na sajtu Privredne Komore Srbije http://www.pks.rs/

HACCP kontrola

Kontrola higijenske ispravnosti je veoma značajna mera, koja ima za cilj da se obezbede prehrambeni proizvodi koji odgovaraju higijenskim zahtevima po sadržaju mikroorganizama i parazita, hemijskih i drugih stranih materija. Kontrolu vrši Zavod za zaštitu zdravlja, kao jednu od svojih osnovnih delatnosti, u saradnji sa Republičkom sanitarnom inspekcijom, a u okviru zdravstvenog nadzora nad proizvodnjom i prometom namirnica.

Dobra higijenska praksa (DHP) kao skup procedura, kojima se upravlja higijenom radne sredine i obezbeđuje osnov za proizvodnju bezbednih prehrambenih proizvoda i Dobra proizvođačka praksa (DPP) kao skup procedura kojima se upravlja uslovima radne sredine i obezbeđuje osnov za proizvodnju bezbednih prehrambenih proizvoda su primenjive na sve subjekte koji neposredno učestvuju u proizvodnji, prometu i rukovanju hranom.

Zakon o HACCP  Srbija

Zakonska osnova za primenu sistema dobre proizvođačke prakse (DPP), dobre higijenske prakse (DHP) i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka HACCP objavljena je u sluđbenom glasniku RS 41/2009.

Zakonska regulativa i primena HACCP-a u Republici Srbiji. Od 1. januara 2006. god, standardi bezbednosti hrane i to u prvom redu HACCP su obavezni na tržištima EU (Council Directive 93/43/EEC) i Svetske trgovinske organizacije. Kompanije koje ne budu posedovale sertifikate o poslovanju u skladu sa ovim standardima neće biti u mogućnosti da svoju robu plasiraju na pomenuta tržišta. Implementacija HACCP sistema je trenutno jedan od osnovnih preduslova za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog tržišta istim. Bez uvedenog i dosledno primenljivog HACCP hranu je moguće izvoziti jedino nerazvijenim tržištima tj. zemljama ”trećeg sveta”. HACCP sertifikacija je preduslov da bi se uopšte pregovaralo sa velikim kupcima iz razvijenih zemalja.  Zakonska regulativa svih razvijenih zemalja obavezuje proizvođače hrane u tim zemljama na uvođenje i sertifikaciju HACCP.

HACCP sistem u prehrambenoj industriji

HACCP je sistem upravljanja u kojem se bezbednost hrane bavi analizom i kontrolom bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti od proizvodnje sirovina, nabavke i rukovanja, do proizvodnje, distribucije i potrošnje gotovog proizvoda.

Zahtevi navedeni u propisima o higijeni u proizvodnji hrane se odnose na sve faze u toku proizvodnje, od primarne prerade do korištenja gotovog proizvoda od strane potrošača. U cilju sprečavanja povrede ili trovanja potrošača, obaveza proizvođača hrane jeste dosledna primena tzv. dobre higijenske prakse – DHP (eng. Good Hygienic Practice – GHP). Uvođenjem HACCP a, odgovornost se prenosi na proizvođača hrane, koji u svakom momentu mora biti spreman da pokaže i dokumentovano dokaže kojeg su kvaliteta proizvodi tj. namirnice i da su u potpunosti sigurne po zdravlje potrošača.

HACCP, zajedno sa preduslovima dobrom higijenskom praksom – DHP (eng. Good Higyenice Practise – GHP), dobrom proizvođačkom praksom – DPP (eng. Good Manufacturing Practice – GMP) i dobrom laboratorijskom praksom – DLP (eng. Good Laboratory Practice – GLP) formira elemente bezbednosti hrane koji daju alat i metode za osiguranje sigrune hrane.

Program bezbednosti hrane, međutim, ne prestaje samo sa HACCP-om. Da bi bili efikasni, potrebno je razviti i primeniti programe preduslova kao što su kontrola štetočina, sledljivost i opoziv, higijena i sanitacija.

GMP – Dobra proizvođačka praks

Dobra proizvođačka praksa ili GMP u prehrambenoj industriji predstavlja kombinaciju svih postupaka u proizvodnji hrane i postupaka u kontroli kvaliteta s ciljem da se osigura izrada proizvoda prema njihovim specifikacijama. GMP smernice se primenjuje u svim fazama rada.

GHP – Dobra higijenska praksa

Dobra higijenska praksa ili GHP u prehrambenoj industriji sastoji se od sledećih elemenata: higijena okoline proizvodnog procesa, higijena proizvodnog pogona, higijena tokom prerade, rukovanja i skladištenja i transporta hrane i lična higijena radnog osoblja.

HACCP sistem se naziva i procesnim sistemom koji prati korake „od farme do trpeze”. Pre primene HACCP principa moraju se ispoštovati predradnje koje podrazumevaju dobru proizvodnu praksu (GMP), dobru higijensku praksu (GHP) i dobru laboratorijusku praksu (GLP).

HACCP tehnologija hrane

Procena opasnosti ili rizika u proizvodnji i prometu hrane je naučno zasnovan proces koji se sastoji od četiri faze: utvrđivanje opasnosti, definisanje opasnosti, procena izloženosti i definisanje rizika HACCP se može definsati kao sistem koji se bazira na dobroj proizvodnoj praksi i procedurama standardnih sanitarnih operacija (SSOP) u cilju obezbeđenja sigurne i zdrave hrane.

Vodič za HACCP (Skoro) Sve što treba da znate

Šta je sve potrebno proizvođačima hrane ili restoranima da osiguraju bezbednost hrane kroz HACCP sistem. Neki operateri pogrešno misle da se HACCP primenjuje samo na velike operacije za preradu i proizvodnju hrane. Međutim, pošto je cilj HACCP-a da identifikuje, proceni i kontroliše opasnosti po bezbednost hrane, ovaj sistem je odličan način da osigurate da proizvodite bezbednu hranu za svoje kupce.

Sledećih 7 principa HACCP-a čine okvir sistema:

  • Sprovesti analizu opasnosti
  • Odredite kritične kontrolne tačke
  • Uspostavite kritične granice
  • Uspostaviti procedure praćenja
  • Uspostavite korektivne mere
  • Uspostaviti procedure verifikacije
  • Uspostaviti procedure vođenja evidencije i dokumentacije

Treba naglasiti da u osnovi postoje četiri vrste opasnosti koje treba da uzmete u obzir:

 1. Mikrobiološke opasnosti – uključuju bakterije, kvasce, plesni i viruse.
 2. Hemijske opasnosti – uključuju vodu, materijale u kontaktu sa hranom, sredstva za čišćenje, supstance za kontrolu štetočina, zagađivače (ekološke, poljoprivredne i procesne, npr. akrilamid), pesticide, biocide i aditive za hranu.
 3. Fizičke opasnosti – uključuju staklo, ambalažu, nakit, izmet štetočina, šrafove itd.
 4. Alergeni – ovo se odnosi na rizik povezan sa nenamernim prisustvom jednog ili više od 14 alergena u hrani sa liste EU zbog unakrsne kontaminaije.

Preduslovi za primenu HACCP sistema

Svi poslovi sa hranom moraju imati uspostavljene programe preduslova (PRP). To su uvek prvo pozivamo na Dobru higijensku praksu koja su osnovni postavlja uslove i aktivnosti neophodne za održavanje higijenskog okruženja. PRP-ovi sa primerima su navedeni u nastavku pio oblastima. Takođe morate razmotriti održavanje hladnog lanca i kontrolu alergena kada postavljate PRP-ove.

U zavisnosti od tipa i složenosti vašeg poslovanja sa hranom, PRP-ovi mogu biti sve što vam je potrebno da biste ispunili HACCP zahtev. Na primer, ako vaš posao sa hranom obavlja aktivnosti niskog rizika, sve opasnosti mogu biti kontrolisane od strane PRP-a, bez potrebe za primenom potpunog sistema upravljanja bezbednošću hrane zasnovanog na principima HACCP-a.

Konsultujte se sa našim timom kako bi uskladili vaše poslovanje sa zakonim RS. i HACCP zahtevima.

HACCP vodič  – pdf

Trusted by global companies

We research and development generic models solution for small to medium companies, the aim of being a first-choice for international standards within your sector.

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.