Skip links

SA 8000

Social Accountability

IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA SA 8000 STANDARDA

Standard SA 8000 zahteva od organizacija da implementiraju odgovarajuće sisteme upravljanja kako bi osigurali da se navedeni principi primenjuju u praksi. Ovi principi se primenjuju na sve aspekte poslovanja organizacije, uključujući radno okruženje, ljudska prava, zapošljavanje, zdravlje i bezbednost na radu, učešće radnika, međusobnu saradnju i društvenu odgovornost.

Standard SA 8000 sadrži sledeće principe :

 1. Radno okruženje: Organizacije treba da poštuju zakone i propise koji se odnose na radno okruženje i da preduzmu odgovarajuće mere za zaštitu radnika od štetnih uslova rada.
 2. Ljudska prava: Organizacije treba da poštuju ljudska prava radnika i da budu slobodne od svih oblika nasilja, prinudnog rada, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja.
 3. Zapošljavanje: Organizacije treba da poštuju prava radnika i da se oslobode svih oblika nelegalnog zapošljavanja, uključujući zapošljavanje maloletnih radnika.
 4. Zdravlje i bezbednost na radu: Organizacije treba da obezbede bezbedno i zdravo radno okruženje za sve radnike i da preduzmu odgovarajuće mere za zaštitu zdravlja radnika.
 5. Učešće radnika: Organizacije treba da poštuju prava radnika na učešće i da radnicima pruže priliku da učestvuju u donošenju odluka o pitanjima koja se tiču njihovog rada.
 6. Međusobna saradnja: Organizacije treba da promovišu međusobnu saradnju i dijalog sa radnicima i drugim zainteresovanim stranama.
 7. Društvena odgovornost: Organizacije treba da poštuju društvenu odgovornost i teže da svojim delovanjem pozitivno utiču na društvo i okruženje u kojem deluju.

Uspostavljena dokumentacija prema zahtevima SA 8000 usaglašava postojeće procese tako da su politike i prakse organizacije u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim regulativama.

Organizacije u Srbiji kroz sertifikaciju SA 8000 praktično dokazuju da poštuju u nastavku navedene zakone i da preduzimaju odgovarajuće mere u cilju zaštite radnika od štetnih uslova rada. Takođe, treba da implementiraju odgovarajuće sisteme upravljanja radnim okruženjem i bezbednošću na radu kako bi osigurali da se zakoni i pravilnici RS. primenjuju i u praksi.

U Republici Srbiji organizacije treba da poštuju sledeće zakone i propise koji se odnose na radnu sredinu i zaštitu radnika od štetnih uslova rada:

 • Zakon o radu: Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze radnika i poslodavaca u radnom odnosu, kao i uslovi rada i radna sredina.
 • Zakon o zaštiti na radu: Ovim zakonom uređuju se pitanja zaštite na radu i zaštite radnika, kao i obaveze poslodavaca u vezi sa zaštitom radnika na radu.
 • Zakon o zaštiti životne sredine: Ovim zakonom uređuju se pitanja zaštite životne sredine i obaveze organizacija u vezi sa zaštitom životne sredine.
 • Pravilnik o radnoj sredini: Ovim pravilnikom definisani su uslovi za radnu sredinu i mere zaštite radnika od štetnih uslova rada.
 • Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu: Ovim pravilnikom definisani su zahtevi za bezbednost i zdravlje radnika na radu i mere zaštite od štetnih uslova rada.

Sertifikacija standarda SA 8000 Social Accountability je proces koji uključuje procenu i verifikaciju radne prakse organizacije u odnosu na standard SA 8000. Ovaj proces  obavlja nezavisna treća strana, sertifikaciono telo koje je akreditovano od strane Social Accountabiliti International (SAI).

Sertifikacija standarda SA 8000 Social Accountability pomaže organizacijama da povećaju svoju društvenu odgovornost i da se diferenciraju na tržištu pokazujući da poštuju standarde društveno odgovornog poslovanja.

Da bi organizacija dobila Sertifikat SA 8000, potrebno je da ispuni sledeće korake:

 • Prijava za sertifikaciju: Organizacija uz našu pomoć aplicira za sertifikaciju prema standardu SA 8000 kod sertifikacione kuće koja je akreditovana od strane SAI.
 • Priprema za sertifikaciju: Organizacija priprema dokumentaciju i sprovodi interne revizije kako bi osigurala da su njene radne prakse i sistemi upravljanja usklađeni sa standardom SA 8000.
 • Procena: Sertifikaciona kuća vrši procenu organizacije, uključujući intervjue sa radnicima, konsultacije sa zainteresovanim stranama i pregled dokumentacije organizacije.
 • Audit: Kompanija za sertifikaciju proverava utvrđene činjenice tokom procesa procene.
 • Izdavanje sertifikata: Nakon uspešnog Audite, sertifikaciona kuća će izdati sertifikat o sertifikaciji prema standardu SA 8000. Sertifikat se obično izdaje na period od tri godine, uz obavezne redovne godišnje nadzorre, nakon isteka naznačenog perioda organizacija mora da obnovi svoj sertifikat kroz novi proces re-sertifikacije.

Brza i praktična implementacija SA 8000 ostvarićete pomoću generičke dokumentacije.

DOBRODOŠLI U SWISOCERT

Razvili smo jednostavna i praktična generička rešenja kako bi se omogućila brza i jednostavna implementacija standarda za mala i srednja preduzeća.

BRZA I JEDNOSTAVNA IMPLEMENTACIJA I SERTIFIKACIJA ISO STANDARDA U SRBIJI

1 - Analiza Podataka

Razvili smo jednostavna, fleksibilna i prilagodljiva rešenja, koja nam pomažu da analiziramo vaše procese i potrebe.

Koliko košta ISO standard?

Kratka analiza procesa je praktičan korak koji će omogućiti da za samo nekoliko minuta obezbedimo neophodne informacije i sagledamo korake za brzu implementaciju standarda. Naš cilj je zadovoljan klijent i najpovoljnija cena sertifikacije standarda na tržištu ADRIA .

2 - Implementacija Standarda

Iskoristite sve prednosti generičke dokumentacije koja je razvijena za brzu i praktičnu implementaciju standarda.

Generička dokumentacija

Generička dokumentacija omogućava da se Vaši procesi jednostvano dokumentuju i optimizuju, čime se postiže brza i praktična implementacija standarda. Ovako uspostavljene procedure smanjuju broj reklamacija, optimizuje troškove vašeg poslovanja i uvođenja standarda.

3 - Sertifikacija Standarda

Brzo i jednostavno obezbedite svojoj kompaniji ISO sertifikat u saradnji sa SwisoCert grupom.

ISO Sertifikat

Višegodišnje iskustvo na polju standardizacije omogućava nam da u kratkom roku sertifikujemo Vašu organizaciju po najpovoljnijim uslovima na tržištu. ISO Sertifikat je međunarodno priznata potvrda izdata od strane akreditovane sertifikacione kuće.

SERTIFIKAT SA8000

Mi razvijamo generičke modele i implementiramo najbolja rešenja u mala i srednja preduzeća, sa ciljem da budemo prvi izbor za međunarodne standarde u vašem sektoru.

Našu uslugu implementacije standarda prati garancija uspešne sertifikacije i međunarodno akreditovan sertifikat priznat u celom svetu.

PROVERITE DA LI SU VAŠI SERTIFIKATI AKREDITOVANI

IAF

U svrhu boljeg korisničkog iskustva i poboljšanje kvaliteta svojih usluga, web adresa koristi kolačiće.